Sidebar

03
Wed, Jun
 • ПРАВНИ УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

  Правни консултации и процесуална защита по граждански дела

  Кантората може да Ви укаже и професионална помощ при изготвяне на договори, молби, жалби, частни жалби, дава становища и по облигационни , вещни казуси, бракоразводни и производства по закона за домашно насилие, изготвяне на искови молби и процесуално представителство.

  Изготвяне на нотариални покани, пълномощни – генерално, специално пълномощно, търговско пълномощно, пълномощно за продажба на МПС, пълномощно за закупуване на МПС от чужбина. Кантората изготвя и предварителни  договори за продажба на недвижим имот.

Защита по изпълнителни дела пред ЧСИ

Искови молби, образуване на дела,жалби в полицията и прокуратурата

Придобиване на Разрешение за пребиваване в Република БългарияМЕДИАЦИЯ:

Извънсъдебно и съдебно разрешаване на правни спорове.Чрез медиация могат да бъдат разрешавани граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.

РЕПОРТИНГ:

Във всеки един етап на възложения случай до неговото правно разрешаване, Клиентът може да изиска от водещия адвокат подробна информация за движението на делото.

 

ПРАВНИ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

Правни съвети, консултации, становища и искове по търговски дела пред Районен и Окръжен съд.

Абонаментно правно обслужване на търговски дружества - пълно обслужване на фирмата се изразява в съдействие във всички сфери на дейност.

 

Правни услуги за инвестиционни намерения в различни сектори на икономиката./финансови институции, медицински центрове, инвеститори, дистрибутори, дружества занимаващи се с изследователска дейност и други корпоративни клиенти/

Събиране на вземания в преговори за изплащане на забавени, просрочени задължения.

Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества по Търговския закон и Закона за търговския регистърПРАВНИ УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ :

  Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически лица с нестопанска цел  изразяващо се в:

Регистрация на и юридически лица с нестопанска цел (сдружения, в това число спортни организации и фондации).

Подготовка на документи и вписване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Пълно правно обслужване на юридически лица с нестопанска цел.

Свикване и провеждане на общи събрания.

Вписване в Регистър Булстат към Агенция по вписванията.

Вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието.

ЗАЩИТА ПО ДЕЛА В ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

 

Осъществяване на защита и процесуално представителство пред Съда по правата на човека, чието седалище се намира в Страсбург, Франция.

 

Жалба до може да бъде подадена от всяко лице физическо лице, неправителствена организация или група лица, които твърдят, че са жертва на нарушение от страна на някоя от Високодоговарящите държави, на правата, провъзгласени в Конвенцията или в Протоколите към нея.

 

Може да бъде подадена жалба само ако нарушението е било извършено от орган на държавата (напр. от съда) или от публичната администрация.Подаването на жалба до ЕСПЧ може да бъде извършено само след като са изчерпани всички правни средства за защита на нарушените права в България т.е. след постановяване на окончателно решение от последната съдебна инстанция.

 

Жалбата може да бъде подадена в срок до 6 месеца от датата, на решението на последната съдебна инстанция. След изтичането на този срок съдът не приема жалбата за разглеждане. Жалбата следва да бъде оформена писмено в строг формуляр и подписана от лицето, което твърди нарушение на защитено от Конвенцията право, или от негов представител.

 

Events

Wednesday, 03 June 2020
Wednesday, 14 Xordād 1399
Wednesday, 11 Shawwal 1441

JE Weather

Top Stories

Grid List

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Осъществяване на защита и процесуално представителство пред Съда по правата на човека, чието седалище се намира в Страсбург, Франция.

 

Жалба до може да бъде подадена от всяко лице физическо лице, неправителствена организация или група лица, които твърдят, че са жертва на нарушение от страна на някоя от Високодоговарящите държави, на правата, провъзгласени в Конвенцията или в Протоколите към нея.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active


адв. Антоанета Йонкова
Нашата главна задача е винаги да чувствате, че получавате за вас най-доброто решение за конкретния случай. Стремеж ни е да бъдете Вашите сигурни юридически опори, като обезпечаващите спокойствие трябва да се уверите, че трябва да имате право и законови интереси да се защитите. 

Ние се ръководим от следните принципи:

 • Прозрачност, професионализъм и лоялност;  
 • Коректност, поверителни атракции, експедитивност;
 • Конфиденциалност и спазване на строга професионална тайна между адвокат и клиент;
 • Ефективност и бърза употреба на юридически услуги, като препоръчана препоръка на желаните клиенти и се очакват за изхода на делото;

В действията си се ръководим от най-добрите морални и етични стандарти, съдействайки с индивидуален подход към всеки клиент.

Нашата главна задача е винаги да се чувствате за вас най-доброто решение за конкретния случай.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

В областта на Наказателното право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:

 

 Правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;

- Изготвяне на жалби до прокуратура, полиция и други компетентни органи;

- Правна защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

                      Уважаеми Клиенти, 
Адвокатските 
хонорари в Република България могат да се договарят свободно, но въпреки това повечето адвокати и адвокатски дружества се придържат към минималните изискуеми възнаграждения, законово регламентирани чрез Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.е определяме справедливо адвокатското възнаграждение на следните принципи:

 • Принципа на съответност: Вземаме предвид възможностите на клиента;
 • Принципа на прогнозируемост: Винаги се придържаме към Наредбата, в която са регламентирани адвокатските хонорари;
 • Ясност и прозрачност: Ясно и прозрачно Ви информираме какви ще са разходите извън адвокатския хонорар (държавни такси, ако има такива) и каква точно е цената на правната услуга.

Other Videos