ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЗА КЛИЕНТА
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 В Адвокатска кантора „ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ” се грижим за вашата поверителност и защитаваме личните Ви данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679(Общ регламент за защита на данните или ОРЗД) ПОВЕРИТЕЛНОСТ
и Закона за защита на личните данни. С цел да отговорим на запитването Ви и да осигурим добро ниво на обслужване, може да се наложи да съберем определена информация за вас – включваща вашето име, телефон и електронна поща, както и вашето запитване. Тази информация Вие попълвате собственоръчно чрез контактната ни форма. Посочената информация се използва само за връзка с Вас, и не бива предоставяна на трети страни и няма да се използва с рекламна цел.

При осъществяване на тази функция ние спазваме най-високи стандарти за поверителност, които съответстват и надхвърлят изискванията на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.


СЪДЪРЖАНИЕ:

1.  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
2.  ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
3.  ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН
4.  ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
5.  КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
6.  ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
7.  ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
8.  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
9.  СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ


1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни, Адвокатското кантора отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на правни услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.
                                                    Връщане в началото
       


2.ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Адвокатска кантора
Седалище и адрес на управление:
Адрес за упражняване на дейността:
Данни за кореспонденция:
E-mail:
Телефон.: 

                                                    Връщане в началото


3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование:                                   Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция:               гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:                                              02 915 3 518
Email:                                                    ,
Уеб сайт:                                               htpps://www.cpdp.bg

                                                    Връщане в началото

4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

                                                    Връщане в началото

5.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни, име на фирмата/организацията,лично и фамилно име, информация за обратна връзка - телефон и имейл адрес, адрес – /в случай, че съдебните/служебните книжа идват на ваш адрес /.

                                                    Връщане в началото

6. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

6.1.АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва Вашите лични данни във връзка с осъществяване на правомощията , предвидени в Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове, при което обработва лични данни съгласно Закона за адвокатурата, в т.ч.:

6.2.Адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет.;

6.3.Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз в кръга на работата си има право да заверява преписи от документи, които са му предоставени във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент. Пред съда и органите на досъдебното производство, както и пред всички други органи те имат силата на официално заверени документи.

6.4. Адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.

6.5.Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство.

6.6.Разговорите между адвокат и негов клиент не могат да се подслушват и записват. Евентуално направените записи не могат да се използват като доказателствени средства и подлежат на незабавно унищожаване.

6.7.Адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално качество относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие:

 • Изпълнение на задълженията на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ по договор за правна помощ с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ;
 • За целите на легитимния интерес на АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

                                                    Връщане в началото

7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 


Адвокатската кантора води регистър на клиентите и техните дела и обработва данните за целите на:

 • Осигуряване на процесуално представителство и особени представители ;

 • Посредничество в спорове по медиация;

 • Изготвяне на договори и книжа;

 • Даване на правни консултации;

 • Изпълнение на други функции, определени от закона.

В тези случаи адвокатът обработва лични данни основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт. За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, адвоката обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата. Когато адвокатът обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването. Обработването на данни от Адвокатската кантора се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
Основната цел за събирането на Вашите лични данни е за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.

                                                    Връщане в началото

8.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ 

Ние няма да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие. Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя ,освен ако не е налице законово основание за получаване на данните (например съд, прокуратура, спогодба, договор) или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат: - Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (СЪД, НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, Национално бюро за правна помощ, органи, искащи предоставяне на правна помощ и др.п.); - Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения; - Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с Физическите лица и Юридически лица -субекти на данни.

Предаване на лични данни в трети страни или международни организации. Адвокатската кантора не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

                                                    Връщане в началото

9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

Вашите данни ще бъдат съхранявани до момента, в който ни задължава закона или до изчерпване на нашите взаимоотношения, свързани с предлаганите юридически услуги. Данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Съгласно чл. 47 от Закона за адвокатурата: Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да пази книжата по делата, по които е бил повереник или защитник, в продължение на 5 години от приключването им. За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, , а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

                                                    Връщане в началото


10.ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 


Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:

 • Информираност;
 • Право на достъп; 
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; 
 • Право на ограничение на обработването; -
 • Право на приносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до адвокатската кантора (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на адвокатската кантора.

Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

                                                    Връщане в началото


11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Ако предоставяте данни за друго лице, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство. Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.

                                                    Връщане в началото12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 


АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ Ви уверява, че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

                                                    Връщане в началото

 

13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Чрез отмятането на чек отметка в чек бокса на страницата в настоящият уеб сайт: “Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни” съм съгласен предоставените от мен лични ми данни да се обработват и съхраняват спрямо указаните в документа условия.

                                                    Връщане в началото