Sidebar

02
Thu, Jul

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

В областта на Вещното и облигационното право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:


Консултации и правна помощ при всеки един вещноправен или облигационен проблем, казус, въпрос, както и при предстоящи сделки с недвижими имоти и сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, замени, дарения, прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, завещания и др..

 • Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;

 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;

 • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотеки и други;

Read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

В областта на Наследственото право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:

 

 • Консултации по наследствено-правни въпроси;

 • Определяне на наследствения дял, в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;

 • Съдействие при приемане и отказ от наследство с оглед избягване задълженията на наследодателя;

 • Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания;

Read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

В областта на Семейното право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:

 • Представителство пред съдебните органи при бракоразводни дела, при спорове за родителски права,оспорване на бащинство, припознаване, издръжка за деца и съпруг, увеличаване и намаляване на присъдената издръжка, както и съдействие за нейното събиране при отказ от доброволно плащане.

 • Брачни и предбрачни договори;

 • Консултации по семейно-правни въпроси;

 • Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, лични отношения, издръжка и др.);

 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

Read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

В областта на Гражданското право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:

 • Процесуално представителство, защита и съдействие по гражданско – правни дела.

 • Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;

 • Консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;

 • Абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица;

Read more ...
Page 3 of 3
Thursday, 02 July 2020
Thursday, 12 Tīr 1399
Thursday, 11 Dhu al-Qi'dah 1441

JE Weather

Top Stories

Grid List

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Осъществяване на защита и процесуално представителство пред Съда по правата на човека, чието седалище се намира в Страсбург, Франция.

 

Жалба до може да бъде подадена от всяко лице физическо лице, неправителствена организация или група лица, които твърдят, че са жертва на нарушение от страна на някоя от Високодоговарящите държави, на правата, провъзгласени в Конвенцията или в Протоколите към нея.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active


адв. Антоанета Йонкова
Нашата главна задача е винаги да чувствате, че получавате за вас най-доброто решение за конкретния случай. Стремеж ни е да бъдете Вашите сигурни юридически опори, като обезпечаващите спокойствие трябва да се уверите, че трябва да имате право и законови интереси да се защитите. 

Ние се ръководим от следните принципи:

 • Прозрачност, професионализъм и лоялност;  
 • Коректност, поверителни атракции, експедитивност;
 • Конфиденциалност и спазване на строга професионална тайна между адвокат и клиент;
 • Ефективност и бърза употреба на юридически услуги, като препоръчана препоръка на желаните клиенти и се очакват за изхода на делото;

В действията си се ръководим от най-добрите морални и етични стандарти, съдействайки с индивидуален подход към всеки клиент.

Нашата главна задача е винаги да се чувствате за вас най-доброто решение за конкретния случай.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

В областта на Наказателното право адвокатска кантора „ ДОНКОВ & ЙОНКОВА и ПАРТНЬОРИ ” предлага следните правни услуги:

 

 Правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;

- Изготвяне на жалби до прокуратура, полиция и други компетентни органи;

- Правна защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

                      Уважаеми Клиенти, 
Адвокатските 
хонорари в Република България могат да се договарят свободно, но въпреки това повечето адвокати и адвокатски дружества се придържат към минималните изискуеми възнаграждения, законово регламентирани чрез Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималния размер на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.е определяме справедливо адвокатското възнаграждение на следните принципи:

 • Принципа на съответност: Вземаме предвид възможностите на клиента;
 • Принципа на прогнозируемост: Винаги се придържаме към Наредбата, в която са регламентирани адвокатските хонорари;
 • Ясност и прозрачност: Ясно и прозрачно Ви информираме какви ще са разходите извън адвокатския хонорар (държавни такси, ако има такива) и каква точно е цената на правната услуга.

Other Videos